"ft- jj W2 L W ran den onj 'de Vaca- in ge- Daarbij .t van ■e aanbe- De vergadering kan zich met een en ander vereenigen, zoodat dienovereenkomstig wordt besloten. irleening ■voor de t tot ge-1 hting Besloten wordt aan het Bestuur der Stichting 11 Ons Be- ^tfd- lang" mededeeling te doen van de beschikking van den f unister en daarbij te verzoeken de declaratie der Ireeds uitgevoerde werken in te zenden en van eventueel f jnog uit te voeren werken opgave te doen met raming van losten. Voorts de beschikking ter kennis te brengen ran den Raad. et regie-1Besloten wordt den Raad voor te stellen de voor het I subsidie ad 112.000,= te verhoogen met 11300,= eic over te|een totaal, bedrag van 123.000, ubsidie toegestane 'fócM. tot, stand der'lBesloten wordt aan den Dir.v.G-em. werken mede te deelen' erband metldat zit het rapport de indruk gevestigd wordt dat de Dorlas bijlheer Dorlas bij den dienst gemist kan worden, Hierom- treilt wordt nog het oordeel van den Directeur gevraagd makelijk-IBesloten wordt aan het plaatselijk Comité "0 en 0" oorstel- I(voorzitter Uotaris Dammers) mededeeling te doen van d van na-1het voornemen van den exploitant van de Carlton-Bios- jcoop om aan militairen bioscoop-voorstellingen te ge- ven, met verzoek het College te willen inlichten om trent de vraag of bedoelde voorstellingen als onder deel van de ontspanning en ontwikkeling der alhier ge-; legerde militairen kunnen worden aangemerkt, en of de- se voorstellingen gegeven worden onder gezag van het comité re r 1939. I Besloten wordt: I."1 ede desbetreffende begrootingspost tot op de werke lijke uitgaven ad 5380,70 aan te vullen en daarboven •°b het gevraagde crediet ad 96,= bij den Raad aan ie vragen. onfor.i besloten. sn vergoe^ icht v/e- i politi^ iren tegesBIn verband met de bijzondere tijdsomstandigheden wordt jn weg- *;'®3hoten den Raad voor te stellen de betrekkelijke be- in goed- viiten in te trekken. Hiervan zal te gelegener tijd ia goed -:e ysl-Qd e e 1 i n g worden gedaan aan Ged.Otat X'

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 696