Volg num mer Afzender of voorsteller Datum 976 977 978 979 980 981 982 fin. v.Binnenl .Za ken, den Haag Voorzitter DirGem .werken 1e Soester Kanarie- Vereeniging, Soest lied .Heide My te Arnhem Afdcommandant C. L.H.de fint er, Soesterberg eth.Hilhorst Korte inhoud doet enkele mededeelingen met betrek- king tot het houden van collecten voor ontwikkeling en ontspanning van mili tairen en voor het algemeen steuncomité 1939. stelt aan de orde de aanstellingen in vasten dienst van de heeren: K.C .Tillemanstijd. ambt. 3 e kl .gem.werke; .Drost ,t l'd.adj .commies ter secretarie, G.J.F.Jansen, tijd.klerk ter secretarie. kennisge Tot aans ren met bëtreffe over ge ga bericht omtrent verhuur der motorwals I Het Coll aan de militaire overheid. voorwaar 15,= p meente b vraagt toestemming tot het houden eensr verloting ter bestrijding der onkosten van een plaatselijke tentoonstelling. Insp.v.politie heeft geen bezwaar. verzoekt een voorschot ad 400,= te mogen ontvangen voor de door haar ten behoeve der gemeente uit te voeren werkzaamheden verbonden aan het egali- seeren en verharden van wegbermen. deelt mede dat de militairen vanaf 25 October 1939 gebruik maken van de gym nastiekzaal te Soesterberg. Verzocht wordt den conciërge van Dam instructie? te willen geven betreffende de verwar-' ming en het schoonhouden. De Dir.v.Gem.werken brengt omtrent dezf aangelegenheid in zijn schrijven dd.21 Octj.l.no.559 advies uit. In overwe ging wordt gegeven den heer van Dam het stoken van de kachel te belasten ef hem daarvoor een extra vergoeding toe te kennen. Gesloten bruikeli Besloten verstrek! verstrek! Besloten 1eaan c dagen en kan worde 2emede en schoor prijs van avondon 5eaan v dere v/erk per week. 4 evan D i lokaal ge gemeentes Be vergad korpsen h aogelijk Be advies deelt mede op 26 dezer in het bijzijn van den Secretaris een bespreking te hebben gehad met het Bestuur der Soes-; ter Onderlinge Brandverzekering over - voorziening van brandkranen in de kriJJ geneest er (gedeelte Bartolottilaan tot grens j Amersfoort). Tijdens die bespreking-^ door den Secretaris de idee naar vor<--*, gebracht in plaats van waterleiding °A|

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 697