-ty. M J etrek- 2n voor mi li ane om ité jen xn un.werke; 'etarie, •etarie, >rwals r eener Lkosten .ling, r te r ten en egali- n. af 25 e gym- ocht ructie? erwar-i nt desi dei .24 erwe- Dam m®* sten ef g toe izijn g te JS°es- over ü|l g Biwl as Lng lS:l vore11:1 Lng °Pr I BESLISSING kennisgenomen. Afdeel ing en No. Aanmerkingen Tot aanstelling in vasten dienst van bedoelde anbtena4 ren met ingang van 1 Januari 1939 betreffende overgegaan. besluiten, hiernevens wordt conform de de$- als bijlagen gevoegd, y Het Ooilege keurt verhuur van de motorwals goed onder voorwaarde dat daarvoor wordt vergoed een bedrag van 15,= per dag inclusief het loon van den door de ge- meente beschikbaar te stellen chauffeur. Besloten wordt de gevraagde bruikelijke voorwaarden te leveren. toestemming onder de ge- k' hs Besloten wordt alsnog een voorschot van 400,= te verstrekken, zoodat uiteindelijk een bedrag van 900,! verstrekt zal zijn. e' Besloten wordt: 1 eaan den afdeeling Commandant opgave te doen van d dagen en uren waarop het lokaal niet ter beschikking kan v/orden gesteld. 2emede te deelen dat het lokaal verlicht, verwarmd en schoongemaakt verhuurd wordt en wel tegen den huur prijs van 0,75 per morgen of middag en 1,= per avond, ongeacht het aantal uren. 5eaan van Dam voor te stellen dat hij voor het meer dere werk vergoed zal krijgen een bedrag groot 1 per week. 4evan Dam op te dragen de uren gedurende welke het lokaal gebruikt wordt nauwkeurig te noteeren en ter gemeentesecretarie op te geven. De vergadering besluit aan den Prov.Bond van Brandweer korpsen het advies hiernevens bedoeld te vragen met zo mogelijk een raming van kosten. De advies Commissie van den Bond kan zich met den Bur gemeester verstaan. vMj -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 698