Volg num mer Afzender of voorsteller Korte inhoud 983 984 DrJ.H.A.Rupert Gem.secretaris enkele plaatsen brandputten aan te brengen en hieromtrent het advies te vragen van den Prov.Brandweerbond. Spreker vraagt hierover de beslissing van de vergadering. komt in de vergadering ter bespreking van het rapport, uitgebracht door dok ter P.G.de Vos over de gezondheidstoe stand van Mej.A.C.van de Giessen. Dr.Rupert verklaart, dat de gang van zaken met betrekking tot de keuring niet juist is geweest. Dr.Deelen heeft op eigen gezag de conclusie aan het College gezonden, zonder voorafgaande bespreking met hem en den heer de Vos. Vaar dit het college van B.en W. niet bekend wasis het begrijpelijk dat de v.d.Giessen v/eer is opgeroepen aan het werk te gaan. adviseert het College aan de Gëd.Staten te verzoeken richtlijnen te willen ge ven ten aanzien van beveiliging van hel effectenfcezife enz. van de gemeente in verband met de bijzondere tijdsomstan digheden en in geval van oorlog. De Secretaris leest een ontwerp schrij ven voor en vraagt daarop de goedkeu ring. et Dr.. zal trac ie gehee Sesloten ~even aa: üonform l yen aan <3

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 699