Volg num mer Afzender of voorsteller Datu m Korte i n h o u 1}2 faJC.J.Knegt en Zonen te Am sterdam - deelt mede dat de Onderlinge Glas verzekeringsmaatschappij bereid is de jaarpremie der per 14 Februari 1959 opgezegde glasverzekering der semi- permanente en noodwoningen aan den Viekslooterweg te verlagen van /.26,50 tot ƒ.19,50 en verzoekt te mogen vernemen of dit aanleiding kan zijn de opgezegde verzekering alsnog te prolongeeren. De afdeeling Financiën deelt voorts nog mede dat per 25 kei 1959 met in achtneming van een opzeggingstermijn van 5 maanden opzegbaar is de verze kering der glasruiten zich bevinden de in de schuurtjes behoorende bij de noodwoningen aan den v/iekslooterweg, waarvan draagt de jaarpremie ƒ.2,50 be- beslo 1edi 2e z i. n u Vi

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 69