Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud irecteur van Ge meentewerken 967 98; Wethouder Gasille. Directeur van Ge ne en te werken. -Directeur van Ge meentewerken ethouder Gasille. A.Radstok deelt mede, perceel Lange Brinkweg 39 is aange sloten op een nieuw geboorde pompbuis ter uiepte van 24 meter en adviseert dit water te onderverpen deelt mede, dat ue Commissie Grondbe drijf en Uitbreidingsplan geadviseerd heeft de straal120 M2, en ge legen aarffrs"* Mancsfraat en kadastro- bekend als sectie D.no.2293 gedaan G.J.Schmidt te Baarn te koop aan te bieden voor 2,50 per k 2. of bericnt omtrent de gestelde vraa_ Liet vensche lijk is de erfpacht van de aan de honinginnelaan 0elegen percee len .no.5213 (oud II. 15-7 en 156b) ei [-l.no.5212 (oud H.1611 en 1612) te ver lenden Geadviseerd wordt niet tot verlengim van erfpacnt over te „gaan, doch de perceelea onder de gebruikelijke voor- maar voor niet lar een jaar te verpacüten. iachters zijn r ar. te Baarn en oornelis van de Grii; arbeider te Soest. berici.t ontrent de gestelde vraag c net wensclielgk is.de erfpacnt van het aan den i^orte Kartweg gelegen perceel, H.no.441 1 56 0edte verlengen. (Brfpachtei is R.h.Armbestuur te ooestdijk) Geadviseerd wordt niet tot ver len.. i van de erfpacnt over te ,_aan. Be Commissie Grondbedr-„f en uitbrei dingsplan adviseert een gedeelte an het perceel H.no. 4416 aan het R.jx.Armbestuur te koop van aan te bieden per iM2. voor een pr^s deelt mede, dat de Gom issie Grondb drijf en Uit breiciingsplan in haar op 30 Oct.j.1. gehouden vergadering be- adviseeren om de; ^edeelte groot 60C I Januari a.s,. in erl kadastraal beker 1532 en 1533 "ke koop loten heeft te e e n .2 van den tot pacht zijnd en als sectie H.no grona aan te bieden voor een prijs van 1 1 j -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 703