BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen 1 ip v ïge- ;eert ;r zoe mdbe-- seerd en lastra aan j te ig of m de xcee- 58ei vei sngin, de VOOl- lan Lzen Grift i a g o ian ren en ichtei Len i .ibrei- ie lx.:.O koop Een verklaring waaruit de deugdelijkheid van het wateri n o lij kt r:oet aoor c.en Huiseigenaar aan J.en worden overgelegd V besloten wordt den grond in koop aan te bieden voor j. 2,50 per ,-2. IA 4/. Je Commissie Grondbedrijf adviseert aan de erfpaclitersj te rekenen vair uit de noninginnelaan.ue koopsom ware te atellrn op j .1,75 per ...2voor net voorr.ru g .elegen gedeelte, diep )0 ÈL. vermeerderd met ƒ.0,40 per i..2 voor liet daarachter geleden ^edeelte, uiep 20 1 Voorts ware den erfpachters het resteerende ^edeelte roede Conform net advies der GronGcommissie wo'rdt besloten. |A Jr h'StjV lonform net au vies der Grond commissie wordt besloten.] jA condh-yB eesloten wordt den grond in Loop a-.n te bieden voor ir of li «1,25 per ±,.2 en voorts onaer 0sstelde voorwaarden u 1 oi .1 f aan den erfpachter IA ie i- bOO fn eA beke» e Loof) A.Radstok. iÖ

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 704