Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte i n n o u 951 952 993 994 directeur van ■eentewerken. Ge- ooid van het Te- lef oondist ?,ict Amsterdam der - laatsverv-oofd Vleesch] dienst VleesoLkeurings- t Lam, kerk straat 53> Loest, Centrale .erkge- vers Risico-jank, te Amsterdam* *1,25 per ..2ilet resteerende gedeel te van den thans in erfpacht zanden gronu ware te verpachten voor een pachtsom van 0,05 per roede. De Commissie is voorts van oordeel, dat het wenschelijm is om b,0 aanleg van ve0 no.12, dezen in de baatbelas ting te betrekken, daar de aan dien weg lig0ende woningen door een aan leg ten zeerste zullen worden gebaat, doet toekomen een vocrloopige kennis geving van den ü.il-1 R.a. betreffen de vordering van eenige gemeenteter reinen. Op de bijgaande situatieteeke- ning zijn de onderwerpelijke terreinen met groene kleur aangegeven. deelt mede dat net voornemen bestaat om een telefoonkabel te leggen in den Veldwe^ en in den Jraamweg. - e- dedeelin„ wordt verzoent wel e bijzon dere belanden in acht genomen dienen te worden en met wien eventueel ter zake ove le0 ivun worden ge plee, Ce Directeur van Gemeentewerken U O ...it bi.] brengt hieromtrent schijven da. 26 0ct.1rg9 no.794. deelt mede dat de hulpkeurmeester Drost per 2p üctobei '59 zijne werk zaamheden gedeeltelijk weder heeft hervat vraagt toestemming om den aanbouw van zijn werkplaats te mogen oprichten op een afstand van 0,50 M« uit de zijerf- afscheiaing, in plaats van op een zooals in de be is voorge- afstand van 0,o0 treffende bouwvergunnin schreven De Directeur van Gemee-ntewerken brengt terzane advies uit bij rapport d 24 October 1959, no.8/20. zendt een publicatie in, waarin de aansprakelijkheid van den arbeider uit" eengezet wordt voor de naleving van voorsenriften, aie in net bêlan^ .van de veiligheid bij algemeenen maatregel van bestuur zijn gegeven of eischen, die deswege door de arbeidsinspectie Zijn gesteld »n geeft in overweging x

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 705