Korte num- Afzender of voorsteller mer Datum 995 999 1000 1001 i J.Aaitex, Ank- huizen. 996 Directeur van Ge meentewerken. Gedeputeerde Stat van Utrecht. en 993 Ge: ïeent e -Se ere ta- ris De Directeur van meerite werken. Gemeente-Ontvan, -e Commandant 1 R.A. Ge- I van deze circulaire een exemplaar iaan het da rvcor in aanmerking ko- Imend personeel uit te reiken. verzoekt betalin- .7,50 wegens door hem ,6 van een bedrag van gemaakte kos ten als gevolg van een auto-ongeval aan den Llaarwaterwe^ ue Directeur van Gemeentewerken brengt hieromtrent rapport uit aij schrijven dd. 27 Oct.1939, no.1474. rapporteert omtrent het aanbrengen van een electrische installatie in den Commandopost van den Ducht bes cher- j mingsdienst en het aansluiten van dien post aan het electrisch net. zenden een aanschrijving inzake be veiliging van archieven. brengt in herinnering, d is besloten om de aan0elegenheid be- treffende het voetpad langs het kern hof ten behoeve van de leerlingen, die de o.l.school in de kerke buurt bezoeken, in üctober weder onder oo:g.n te zien zendt y ontwerpen vari schuilloopgra- ven voor passanten op verschillende punten in de gemeente doet eenige mededeelingen met betrek king tot de archiefruimte te zijnen kantore zendt bericht omtrent ingebruikneming van de loods en de hooiberg op het terrein van Gemeentewerken en van de schuur bij cie gemeente-boerderij.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 707