7- V ifjlü BESLISSING Afdeel en No. Aanmerkingen aangezien het ooilege van oordeel is dat de schade zeil moeten worden vergoed op grond van wettelijke aan-i h sprakelijkheid worüt tot uitbetaling besloten. j oen .Directeur van Gemeentewerken zal gewezen moeten i v/orden op het plaatsen van waarschuwingen. sluiting van den Commandopost op de lichtleiding uit den aard der zaak zal moeten worden verleend wordt besloten den Directeur te machtigen de P.U.S.k. op te ViA dragen tot aansluiting ov^r te gaan, kosten /*175|jJ Aan den -Directeur van Gemeente werken zal een schrijver ■«orden gericht waarin hem verantwoording gevraagd zal worden omtrent het verzuim om de aansluiting niet in de oorspronkelijke begrooting op te nemen. besloten wordt de circulaire ter afdoening t- in handen van den Gemeente-Secretaris. steil-hl l> aM kbi '3* besloten wordt aan dé Kerkvoogdij der red. -ervormde gemeente in antwoord op het schrijven van 14 Juli j1 te berichten, dat van het aanvankelijk voornemen een verbindingspad te maken vanaf de o.l.school i,erke - buurt naar den Veldweg, thans moet wórden afgezien. Aan de kerkvoogdij ware ank te betuigen voor de ge toonde bewijze- van samenwerking. V- X' besloten wordt de ontwerpen te op velerlei gronden vcorloopig schuilloopgraven moet worden afgezien. deponeeren, aangezien van het bouwen van Van de mededeelingen wordt kennisgenomen. Overigens worden de aan Gedeputeerde Staten gevraagde richt lijnen met betrekking tot beveiliging van geldwaardi ge papieren enz. afgewacht. Kennisgenomen. Van ue vordering aantee^ening te aoenr

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 708