Volg num mer Afzender of voorsteller Datu m Korte inhoud 1 cG2 inister van Eco nomische Zaken. 1003 Jestu.ux der Van der iiucht'school Soest 1004 me Voorzitter. 100: Je /oorzittex. 1 ^06 directeur van Ge- leente erken. deelt mede dat door den een controleerende instantie moet wor den aangewezen, die met een door een zieke over te leggen doktersattest voor verkrijging van extra consumptie artikelen accoord gaat. Hiervoor zal jde Qemeent -arts kunnen worden aange- jwezen. Voor personen die patiënt zijn van den controleerend gene sheer moet jxiet attest door een anderen controlee- jrend geneesheer mede onderteekend wor- jden. verzoekt toestemming tou het houden van een collecte door middel van in- teemenlsten ten behoeve van de ver strekking van xleeüin. en schoeisel aan de armste kinderen dier school. Je Inspecteur van Jolitie heeft hier tegen geen bezwaar. deelt mede, dat d e ne e r tir0 Hv en Joorne uit jaar moet aftreden als lid van den Baaa van Commissarissen der m.7.Centrale Slachtplaats voor de ge meente Soest en dat vol0ens het be paalde in artikel 4 der tusschen de gemeente en de I. "/.Centrale Slacht plaats gesloten overeenkomst de benoe ming van een Commissaris zal moeten ieden door genoemde IJ.7. uit een (voordracht van drie personen, opgemaa idoor den gemeenteraad. [stelt voor de in de vergadering van k7 October j.1. genomen beslissing, [inzake de aan den heer van Jam te ver strekken vergoeding voor net schoon houden enz. van net gymnastieklokaal te Soesterberc, in verband met de in- gebruikgeving van dat lokaal aan den Commandant 111-15 B.a., in te trekken, ■en allereerst aan den heer van Jam te vragen welke vergoeding naar zvn oor deel naar billijkheid voor het verrich ten der meerdere werkzaamheden hem zal toekomen. biedt ter behandeling aan een om bouwvergunningvergezela nc ui,e teekeningen en verzoen van de adviezen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 709