Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 1007 Directeur van Ge meentewerken. bericht naar aanleiding van net ver zoek van ae Gebr.Swager om aankoop van eeh terrein voor ontginning. De aandacht wordt er op gevestigd, dat het terrein,, hetwelk in aanmerking- zou komen, gelegen nabxj het 0emeente- lljk kampeerterrein, de bestemminc: van natuurreservaat ex't verkregen. De Commissie Grondbedrijf adviseert niet op het verzoek in te gaan. 1008 Directeur van Ge meentewerken bericnt omtrent de gestelde vraag o: het wensclielijk is de erfpaont van net man oen i'lasweg gelegen perceel D.no.2ö4p (oud D.1848) te verlengen, (erfpachter is R.a.Armbestuur te b 0 e s t Geadviseerd vvorut niet tot verlen- ging van do erfpaont te besluiten, doch over te gaan tol een verpach ting op de gebruikelijke voorwaarden, en voor een tijd van niet langer dan ê&n jaar. De Commissie Grondbedrijf en Uitbrei dingsplan adviseert net terrein aan het B.k.Armbestuur niet in ..oop aan te bieden, daar met huisje, hetwelk op het terrein staat, in verband met de omgeving (bouw van nieuwe B.K. kerk) behoort te verdwenen. 1009 directeur van Ge meentewerken. bericht ontre. t het verzoek van de ütrechtsche waterleiding maatschappij omtrent verkoop van een stuk grond .adastraal bekend als sectie D.no. 1303 en 1304, in totaal groot 2035 medegedeeld wordt, dat uegen veri.oop geen bezwaren bestaan. De Commissie Grondbedrijf en Uitbrei dingsplan adviseert den Koopprijs te bepalen op ƒ.0,50 per .-2. 1010 Directeur van Ge meentewerken bericht naar aanleiding van het schrijven dd. 19 october 1939» le a^' no.3061 inzake uitvoerinö van de overeenkomst met de A v' .neidebloese 1011 estuur Vrijwillige 3randweer moester- berg. vraagt ..ti i. tot aankoop van ee- nige artikelen tegen de daarbij ver melde prijzen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 713