V W BESLISSING Afdeeling Aanmerkingen Overeenkomstig het advies van de Oommissie Grondbe drijf zal aan de Gebrs.bwager worden medegedeeld, dat op hun verzoek niet kan orden ingegaan» Besloten wordt het erfpachtsrecht op dit perceel niet te verlengen, terwijl het perceel gronds niet iA koop zal worden aangeboden. V yxfS- net perceel gronds zal, behoudens goedkeuring van den p1 Baad en de Gedeputeerde btaten, in moop worden aange boden tegen een bedrag berekend naar ƒ.1 per 1,12j "S Aan den nirecteur van Gemeentewerken zal worden me- oJU- degedeeld, dat hij zien terzake kan bepalen tot het V io%<- egaliseeren van den örond en het wegvoeren van uen overtolligen trond. Adressant zal worden medegedeeld, dat de Gedeputeer- JL. de btaten op bezuiniging hebben aangedrongen en de y aanschaffing van deze artikelen mitsdien voorloopig dienen te worden uitgesteld, -kocht echter de aan schaffing dringend noodzakelijk zijn dan zal zulks dienen te worden aangetoond, als waarna het üollege nogmaals bereid is'een eventueele machtiging te

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 714