Volg- num- Afzender of voorsteller mer Datu m Korte inhoud 1012 X 1C13 1014 V 1015 101 6 Gedeputeerde Sta ten irecteur van Ge- -entewerken J «A.C.'leeuwen, Vosseveldlaan 7, Soest -<e voorzitter. i-aatsc app i.ulpbetoon te Soest. 0even kennis van de door den Minis ter van binnenlandsche Zaken gegeven verduidelijking van zijn circulaire van 12 September 1 959, betreffende de al of niet noodzakelijkheid van de vóór de mobilisatie gevraagde credie- ten voor kapitaalsuitgaven. zendt opgave van voorwaarden, welke zullen moeten gelden voor den aanleg van weg n-o.104. De voorgestelde aanleg is gelijk aan oien van de wegen 14J en ^48. haar aanleiding van deze opgave vestig 4ethouder Gasille er de aandacht op, dat de Commissie Grondbedrijf en Uit breidingsplan in hare vergadering van 50 uctober 1959 zich er mede vereenipd heeft, dat- bij de richting van den veg eenigszins van net uitbreidingsplan wordt afgeweken. verzoekt maatregelen te treffen, wel ke zullen leiden tot verbetering van den waterafvoer langs den weg vóór zijn huisperceel. De -directeur van Gemeentewerken brengt hieromtrent rapport uit bij ad. 27 Gctoher 1 59, no.1 292' deelt mede, dat de Kantonnementscom- mandant hem heeft verklaard, dat de ..lariaschool binnen 14 aagen zal wor den ontruimd. In dit verband wordt de vraag gesteld of de huur van de zaal van het gebouw Eeligie en kunstwel ke 10 November a.s. afloopt, wel moet worden verlengd. zendt een aanbieding in ter voorzie ning in de vacature ontstaan door het vertrek van den heer hr.A.J.Visser en ter voorziening van de op 1 Janua- ii 1940 ontstaande vacature wegens periodieke aftreding van den heer G. G.nol

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 715