j- ua f)a. KIS BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen mis- ?geven Lre ;nde ;an de aredie- velke ïanleg e aan 5 vesti; lt op 1 Uit ing van jxeenigd ien ,veg i,enm s ge nome n net de inmiddels in ontwerp opgemaakte voorwaarden kan het College zich vereenigen, echter zal op de trottoirs een verharding met tegels moeten worden aangebracht.Deze verharding zal worden aan. ebracnt al naar gelang zich de bebouwing langs dien weg ont- lt' "iS splan wikkelt. Echter zullen de kosten vooraf in de gemeen tekas ..oeten worden gestort, terwijl over dat bedrag een rente zal worden vergoed 0elijk aan de beleenings- rente welke door de hederl.Bank telkens op den eer- i sten van de maand, wordt berekend. De geringe wijziging in de begrenzing van den weg wordt goedgekeurd. l, -wel ig van 'óór L bij lo. 1 292. adressant zal worden medegedeeld, dat voorbereiding zijn on te komen tot den plannen in V van de hirkstraat n bezwaren zal pleintje met plantsoen op den hoek en de VossevelGlaan, waardoor aan ./orden tegemoet gekomen. Aan den .directeur van Gemeentewerken wordt op. eora gen hef terrein gelegen op den uoek van de hirkstraht en de Vosseveldlaan, en wel het terrein hetwelk met een gele kleur is aangegeven op de teekening behoo-j rende bij diens rapport dd16 hecember 1937, no.129^, overeenkomstig net beloop in net L itbreiciingsplan door middel van paaltjes uit te zetten. scorc- it de wol rat de zaal wel- 1 moet Gesloten wordt -het -.ovember a.s. niet gebouw "Religie weder te huren. en kunst" na 10 rzie- or het isser Janua- ens er U Aan den kaad zullen de navolgende aanbevelingen den aangeboden: vacature Lir .A.J.Visservacature 1 .iir.A.L.des Tombe. 1. G.G.Iol. 2 «A.hult2' J.baars* wor Cj i flW j C ~-\ré

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 716