Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 1017 Directeur van üe- eente wei ,:en bericht omtrent de door het bestuur der Lariaschool toegezonden weekrappor- ten 1 t/m 8 inzake de reconstructie der .ariaschool. Geadviseerd wordt: 1ten aanzien van de herstellingen van de plafonds een bedrag van /.567,74 niet te vergoeden; 2. de gevraagde vergoeding voor het maken van een nieuwe stoep met «95,91 te verminderen; 5. ten aanzien van de rekening schil derwerk een bedrag van ƒ.102,69 niet uit te betalen. et Co' en and' dedee 1: of het ïot ui" thans 101 j Gemeente-3eeretar - is vraa0t beschikbaarstelling van een crediet van 200,= voor het doen ver richten van administratieve verkzaaj - heden, verband wouden met de voorbe- rè'ïdihg van een eVentümele evacuatie der bevolking in géval van oorlog. Zooveel t ogelijk zal getracht worden gebruik te maken van arbeidskrachten welke thans op eenigerlei wijze van de gemeente ondersteuning eniëten. net ge mest el' 1019 Directeur van Ge meentewerken. deelt mede, dat door G.,-.v.EooyLid- deiwijkstraat 38, alhier, zonder ver arm in. en houten bergplaats, groot 5x5 op perceel sectie Ii.no. 4450 ic opgericht en adviseert aan dezen een aanschrijving te zenden tot slooping van dit bouvw/erk. Aldus 1020 m.octoren o .a. Aupert, r.G.de Vos, beiden te Soest' en Th.Dee- len te Amersfoort deelen mede, dat na onderzoek is ge bleken, dat Lej.A.C.v.dGiessen thans nog niet in staat^waar volledige werkzaamheden te hervatten. Aan Le der vo tengev 18 Oct lege n regiem 1021 Directeur van Ge- meentewerken. biedt ter behandeling aan een verzoek om bouwvergunning, vergezeld van de noodige teekeningen en adviezen. Gelet 155 wo ligen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 717