•gajjf. ;uur :rappor- :tie :dt Lgen in het ït 5Ch.il- ,69 >en ;n vei- zoorbe- latie :den hit en Taxi de Mid- ver- iioot 10 aan i tot s ge- thano erzoeii i de BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen „et College kan zich hiermede vexeenigen. Van een en ander zal aan het bestaar van de Llariaschool me- edeeling .vorden gedaan met verzoek om te berichten of net met deze zienswijze accoord kan gaan. Tot uitbetaling van een bedrag ad .2.430,53 wordt thans reeds besloten. net gevraagde crediet van 200,= wordt beschikbaar geste la Aldas wordt -besloten Aan üdj.v.d.Giessen wordt met ingang van heden we der voor den daar van £!n maand ziekteverlof verlee tengevolge van dezelfde ziekte waarvoor zij reeds to 18 October 19^9 ziekteverlof heeft genoten. Het Col lege neemt hierbij aan dat art.42 van het Ambtenaren reglement op dit ziektegeval van toepassing is. na Gelet op het advies van jouw- en Woningtoezicht no- 1J3 wordt besloten de aanvrage no.2/54} in te wil ligen. f cJi L 2jcX3.fi'-""

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 718