Volg num mer Afzender of voorsteller Datum 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 Dir.Gem.werken Voorzitter Gem.ontvanger Dir.Gem.werken DirGem.werken Dir.Gem.werken J.v.d.Veer,Schriks laan 57» Soest Korte inhoud rapporteert omtrent de ophaling van vuilnis bij diverse perceelen, waar in militairen zijn gehuisvest. vestigt er de aandacht op, dat vóór 1 December a.s. het bedrag der ver goeding ex art.101 der L.O.Wet, waar op de schoolbesturen over 1938 aan spraak hebben, door den Raad moet worden vastgesteld. adviseert, gelijk reeds gedaan in rapport dd.14 October 1937, tot toe kenning van een rijwieltoelage aan den deurwaarder-ambtenaar K.van Tol. deelt mede, dat de werkzaamheden ge noemd in perceel I van bestek 2, dienstjaar 1939 (wegaanleg enz.door het R.K.Kerkbestuur van de H.H.Pe- turs en Paulus) zoover zijn uitge voerd, dat aan den aannemer G.Snij ders te Amersfoort de eerste termijn ten bedrage van 4.207,50 kan wor den uitbetaald. deelt mede, dat de werkzaamheden ge noemd in perceel II van bestek 2, dienstjaar 1939 (rioleeren van ge deelten van den Oude Utrechtscheweg en Schoutenkampweg) zoover zijn uit gevoerd, dat aan den aannemer G. Snijders te Amersfoort de eerste ter mijn ten bedrage van 556,20 kan worden uitbetaald. stelt voor de door den chauffeur Henk Vos gemaakte overuren voor het ledigen van beerputten uit te beta len op de wijze zooals in art.18 alinea 3 van het ambtenarenreglement is aangegeven. zendt een schrijven naar aanleiding van de door B.en W. aan hem gezonden aanschrijving inzake het treffen van voorzieningen aan den schoorsteen vap zijn bakkerij. Beslot milita treffe den ge daarhe Aan de den ge Met de, de geim ning gi beschi] Aangez kosten aan dal betaalc 1045C In vert tot ond ken is Amersfo zijnde Beslote een bed Van der van zij: zal hij homen ij derwet vetvrijt

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 721