W' 5 van waar vóór ver- waar aan zet m b toe- aan i Tol. en ge- 2, .door .Pe- bge- 3nij- ermijn wor- en ge- 2, ge- heweg o. uit- e ter kan ar v het beta- 18 lement iding zondei en var een vap Besloten wordt aan de daarvoor in aanmerking komende militaire autoriteiten mede te deelen, dat het be treffende vuil kosteloos op de opslagplaats mag wor den gedeponeerd, doch dat zij zelf voor het vervoer daarheen moet zorgdragen. Aan den Raad zal een terzake dienend voorstel wor den gedaan. Ji- Met deze aangelegenheid is reeds bij het opmaken van de gemeentebegrooting voor het dienstjaar 1940 reke- ytfi. ning gehouden. Zulks zal aan den heer K.van Tol, als beschikking op zijn verzoek, worden medegedeeld. Aangezien volgens de betreffende overeenkomst deze ff kosten door het Kerkbestuur moeten worden voldaan zal i( aan dat bestuur een bedrag van 4207,50 worden terug betaald van de in 1938 gestorte waarborgsom groot 10450,=. b In verband met de omstandigheid, dat het raadsbesluit 7' tot onderhandsche aanbesteding der uit te voeren wer- ken is goedgekeurd, wordt besloten aan G.Snijders te 11 Amersfoort een bedrag van 556,20 uit te betalen, als zijnde den eersten termijn der aannemingssom. Besloten wordt aan Henk Vos voor gemaakte overuren een bedrag van 16,79 uit te keeren. (/Oi I WJi- Van der Veer zal worden aangeschreven de afvoerpijp van zijn bakkerij met -J- meter te verlengen. Tevens W zal hij nogmaals gewezen worden op voorwaarde b, opge nomen in de hem verleende vergunning ingevolge de Hin derwet dd.27 November 1936, inzake het gebruiken van vetvrije kolen in den oven. 't jr

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 722