Korte inhoud Afzender or voorsteller num mer 1029 1030 1031 TechnAmbtGas - bedrijf Afd.Financiën Min.v.Sociale Zaken, den Haag 1032 Dir.Gem.werken 1033 iG.H.Assink 1034 Voorzitter 1033 Voorzitter vraagt machtiging om met enkel groot verbruikers contracten af te sluiten, waarin wordt bepaald dat deze verbrui kers een jaarlijksch vastrecht zullen betalen van 40,=, waarbij het te le veren gas a 34" cent per M3 berekend zal worden. deelt mede dat de kantonnier bij gem. werken M.v.d.Berg op 17 December 1939 den voor recht op ouderdomspensioen vereischten leeftijd zal bereiken en dat hem uit dien hoofde krachten art. 95» 1e lid van het Algemeen Ambtenaren reglement met ingang van 1 Januari 1940 ontslag dient te worden verleend. doet een afschrift toekomen van een aan het Vliegparkcommando te Soester- berg verzonden schrijven, betreffende tewerkstelling van arbeiders bij het aanleggen van brandsingels in werkver schaffing. vraagt machtiging tot herstelling van de motor van den vuilniswagen. deelt mede, dat hij over October 1939 geen inkomsten heeft genoten. deelt mede, dat voor de Engendaalschoo gevraagd is om, zoolang de Mariaschool nog niet voor het onderwijs kan worden gebruiktde beschikking over het ge bouw van Religie en Kunst te mogen het ben. De aandacht wordt er op gevestigd dat het mogelijk is gebleken om de zaa per dag, derhalve zoolang het noodig zal zijn, te huren. stelt voor den Raad ter vaststelling aan te bieden een ontwerp-besluitzoo als dat eveneens voor het jaar 1939 door den Raad is genomen betreffende het onderhands of in het openbaar ver- koopen van verschillende aan de ge meente toebehoorende goederen, als af' braak, boomstammen enz., welke in het jaar 1940 mochten beschikbaar komen. De gevj Aan M.v vol ont Kennisg Aan de d ze moto] het is i verslett Het wacl steld. Besloter dag te b de verga Aldus wo

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 723