Afzender ot voorsteller Datu num mer Korte inhoud 1036 1037 Gem.secretaris Dir.Gem.werken vraagt goed te vinden, dat Me j.Stam, voorheen werkzaam ten kantore van den gemeente-ontvangerwegens zeer drukke werkzaamheden aan de He afdeeling ter secretarie, voor halve dagen te werk wordt gesteld aan die afdeeling. Een en ander zal geregeld worden met den gem. ontvanger. De belooning wordt voorge steld op 15,= p.w. welk bedrag voor heen door Mej.Stam ook genoten werd. biedt ter behandeling aan een verzoek om bouwvergunning, vergezeld van de noodige teekeningen en adviezen. De gevn verstr< gen. Gelet c 7 Nov.1 1/1638

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 725