BESLISSING Stam, an den drukke ing ter werk Een en en gem. oorge- g voor- werd. erzoek n de De gevraagde goedkeuring wordt verleend. Met de te verstrekken belooning kan het College zich vereeni gen. Gelet op het advies van Bouw- en Woningtoezicht dd. 7 Nov.1939 no.134, wordt besloten de aanvrage no. 1/1638 in te willigen. Afdeeling en No. Aanmerkingen

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 726