Volg num Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud mer 1038 Centr.Verificatie bureau, den Haag zendt controle-rapport toe betref fende opneming kas en boeken van den Gemeente-ontvanger over het 3e kwar taal 1939. 1039 C.J.van Dam,te Soesterberg deelt mede, dat hij bereid is voor 200,= per jaar de werkzaamheden van het gymnastieklokaal aldaar naar behooren te vervullen. Voorts wordt om een andere kachel gevraagd. 1040 Voorzitter deelt mede, dat de Commissie voor de Strafverordeningen zich in hare ver gadering van 7 November 1939 veree- nigd heeft met een voorstel tot wij ziging der bouwverordening, en wel met betrekking tot de artikelen 9 en 22 dier verordening. 1041 Voorzitter deelt mede, dat de heer J.London, lid der Schoonheidscommissie op 1 Ja nuari 1940 als zoodanig periodiek af treedt. 1042 J.D.v.Schoonhorst K.Brinkweg 22 vraagt ontheffing van het verbod in zake het berijden van het Kerkpad met een motor met zijspan. De Insp.v. Politie brengt terzake gunstig advies uit bij rapport dd.2 November 1939» no.4632/4. 1043 DirGem.werken bericht omtrent de ingebruikneming van de perceelen D no.2232 en D 1873 door de militairen. Een teekening is bijgevoegd. 1044 A.fd .Financiën ter secretarie deelt mede dat de door den raad aan gewezen leden en plaatsvervangende leden van de commissie voor georga niseerd overleg op den eersten Dins dag in September j.1. zijn afgetre den. I

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 729