/*y&. 3 3 Yt> «ff. tref fan den 3 kwar- voor iden ir naar wordt 'oor de •e ver- eree- t wij-1 wel n 9 on, p 1 Ja- iek af- od in- pad met .v. advies 1939, mxng D 1873 ing is i aan- ende orga- Dins- 3tre- BESLISSING Afdeelinq en No Aanmerkingen Een exemplaar van het proces-verbaal van kasopneming &rü bij den Gemeente-ontvangeralsmede een exemplaar b van het verificatierapport, zal aan Gedeputeerde Sta- W.yffbó ten worden gezonden. Voorts zal het verificatierapport in handen worden gesteld van den Gemeente-ontvanger met verzoek mede te deelen hetgeen hij omtrent de gemaakte opmerkingen naar voren vore» wenscht te brengen. Besloten wordt zoodra het gymnastieklokaal door de V' militairen wordt gebruikt, de vergoeding voor het ver-J richten van werkzaamheden door van Dam te brengen op 200,= per jaar. Aan van Dam wordt voorts machtiging verleend om een kachel voor een bedrag van 10,= te koopen bij J.Pas, zulks met inruiling van de oude kachel Aan den Raad zal een voorstel tot wijziging der Bouw- V'" verordening worden gedaan. Aan den Raad zal terzake de navolgende voordracht worden aangeboden: 1.J.London, 2. -<vj Het College acht geen termen aanwezig op dit verzoek een gunstige beschikking te nemen. Kennisgenomen, Aan den Raad zal terzake de navolgende aanbe"vd.ing worden aangeboden: I.J.H.Hom, l.H.Stroband. 1.P.Beekman, 2.J.Nooder. I

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 730