BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen treffende N.V. b 3e en verzoek ran de 3n. Aan de N.V.Centrale Slachtplaats zal worden verzocht maatregelen te nemen opdat opmerkingen als thans ge maakt in het Verificatierapport dd.3 November 1939, no.5241 R, niet weder voorkomen. Een exemplaar van het Verificatierapport zal aan de Gedeputeerde Sta ten worden toegezonden. Gelet op het advies van Bouw- en Woningtoezicht dd. 10 November 1939 no.136, wordt besloten de aanvrage no.1/1639 in te willigen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 732