Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 1047 Gemeente-Secreta ris 1 C4Ö J 1049 De Voorzitter 1C50 -e Voorzitter deelt mede van de B.k.kerkbesturen te Soest liet nondeling verzoek te hebben ontvangen om aan het College te vragen of goedgevonden kan worden dat voor notaris Bomer te Saarn de overdracht plaats heeft van de ..ron den e.d. op de huntnabij de aldaar nieuw gebouwde B.K.Éerk. hit verzoek wordt mede gedaan in verband met de omstandigheid, dat notaris Bomer ook belast is met de scheiding van de p rochies zendt ter beoordeeling een concept overeenkomst inzake de uitbreiding van de straatverlichting in deze ge meente, en een opgave van de jaarko ten van een nieuwe verlichting voor het wegdek Trier-nieuwerhoek. Voorts wordt een prijsopgaaf verstrekft van de verlichting van het weggedeel te kieuwerhoek - statiën Soestdijk, welke verlichting aansluit op die van het gedeelte Trier - uieuwerhoek deelt mede, dat de Commissie voor de Strafverordeningen naar aanleiding, van de desbetreffende circulaire van Gedeputeerde Staten betreffende het houden van wilde dieren geadviseerd heeft eenige nieuwe bepalingen in de veror ening op de openbare wegen en op te nemen. deelt mede, dat de Commissie voor de Strafverordeningen geadviseerd heeft afwijzend te beschikken op net ver zoek van .-.C.hangereis om in ue poli tieveroruening een bepaling op te ne men, waarbij het nouden van honden kennels' verboden is.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 735