Volg- num- Afzender of voorsteller Datu m Korte inhoud Commandant 1-II- 1 R.A. Garnizoens-Comman dant üoesterberg. 1e afdeeliru bergeant a- geboud Plaatselijk Comité voor Ontwikkeling en Ontspanning v Militairen. an wederlaüdsche te Arnhem. E.kofstee, Vrede- ^ofstraat jj7, al hier, becr-Pennin van de Verlotings Commissieb1 scnool oeetzlaan. I zendt bericht aangaande gevorderde puin en alsnog te vorderen puin. verzoekt verwijdering van de beplan- jting langs de Banningstraat bij den jtoegangsweg naar het vliegkamp, 'de directeur van Gemeentewerken brengt Ihieromtrent rapport uit bij schrijven ld. 7 hov.1939, no.1463. biedt ter vaststelling aan het ont werp eener verklaring van afstand 'van grond door de I.V".kuipers Automo bielbedrijf, ten behoeve van de ver breeding van de V"an .eedestraat. verzoekt vrijstelling van vermakelijk heidsbelasting voor een op 9 November te houden Cabaret-avond, het Comité voor Ontwik eling en ont spanning van militairen betuigt hier mede zij instemming mits een eventu eel batig saldo stort wordt in de J£c van iet Comité. inlichtingen over het verzoek van den exploitant van de Carlt-on-bioscoop om vrijstelling van vermakelijkheidsbe lasting voor bioscoopvoorstellingen taan militairen. jLedegeöeeld wordt, dat bedoelde voor- jstellingen niet onder auspiciën van liet Comité worden gegeven. v-rzoekt een voorschot ad ƒ.1200,= te mogen ontvangen voor de door haar ten behoeve der gemeente uit te voeren werkzaamheden verbonden aan het egali- seeren en verharden van /egbermen verzoekt toeste .ming tot net houden van een verloting ten bate van Piet Al gemeen Belang van het onderwijs aan ge noemde school. 13e Inspecteur van Politie heeft hier tegen geen bezwaren.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 737