0. 5*5 ;rde plan den 1 brengt rijven ont- ind lutomo- ver- ce lijk- )vember i Gnt- hier- 'entu- .n de an den iO op idsbe- ngen voor van 0,= te ar ten ren ega li- en ud en ze- san e liier- BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen kennisgenomen. adressant zal woruen medegedeeld dat aan een en an der is bf nog zal worden voldaan. _,et College kan zich net dit ontwerp vereenigen. V J\ hl. rN wt ddr- 'iW Besloten wordt voor ditmaalvrijstelling van vermake lijkheidsbelasting te verleenen. Bohter zal er de a dac.,t op orden gevestigd, dat in den vervolge - en gelijk verzoek geruisen t.,d van tevoren moet worden ingezonden en dat het Plaatselijk Comité voor Ontwik keling en Ontspanning zal dienen te worden ingescha keld Aan den exploitant van de Carlton-bioscoop zal worden a/jT. medegedeeld, dat geen vrijstelling van vernakel kheiür- belasting kan v/order verleend, aar gezier uit een in gesteld onderzoek is ^ebleken, uat de voorstellingen niet uitgaan van Let plaat se 1 tk Comité "C.en 0." Aangezien in het meen belang" zal ■ie "i daaronder /»o: verzoek gesproken wordt v adressant worden gevraa d an "al, e- wat door is n.1 M. var oordeel dat de gemeente het al, e me en bels-g ïoet ie- nen. Voorts zal worden verzocht mede te deelen elke bestemming asn re eventueel verkregen gelden z. 1 o: egeven en i ^e t i O

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 738