Volg- num- i Afzender of voorsteller mer Datum Korte inhoud Directeur v n Ge- eentewerken. Centraal Vterifi- catiebureau Den ..aaru R.K.Toneelvereeni ^ing "Kunst en Vermaak" Afd-elint ciën. 1ïnan- Directeur Gemeen- t ewerken i V. nataalsche Import Kaatsciiap- pij te 1 s-Graven- a^e bericht omtrent het verzoek van J.H. C.Rebergen om „uur van een aan den spoorweg Utrecht-Baarn nabij de os- straat gelegen stuk grond ten behoeve van de politiehondendresseervereeni- jging, Je aandacht wordt er op eves- I den grond, welke aan de i. .V.van Doorn te Amersfoort is aanfceboden. bericht, dat gecontroleerd st 13 vanwege dat bureau werd de Rekening van Inkom en en Uitgaven over het dienstjaar 38. verzoekt vrijstelling van de belasting iep vermakelijkheden' - voor zoover en- 'treebewijzen voor militairen betreft - voor tooneoluitvoeringen op 12 en 13 ïlove iber a.s., welke uitvoeringen voor militairen tegen verminderden prijs toe ikeli mllen zijn. het toegestane crediet met inbeurip van de ko: sluiting niet zal worden overschrède biedt aan ontwerp-voordracht aan den raad met bijbehoorend ontwerp-besluit tot benoeming van nï.A.L.des ïombe als onbezoldigd ambtenaar van der bur gerlijken stand. deelt mede, dat in de oorspronkelijke begrooting inzake bouw van een com mandopost voor den Luchtbeschermings dienst geen post voor de aansluiting aan het electrisch net was opgenomen, omdat deze aansluiting kennelijk niet te rekenen valt onder den bouw van uien commandopost. Opgemerkt wordt dat ad.ƒ.4.000,= ten van aan vraagt verlenging van den termijn waar binnen de door handkracht aangedreven benzine^ 01 p bij perceel Lirkstraat 51A, moet z..„n vervangen door een benzine- po. p, aangedreven door een electromo- tor van i P.L., met een jaar, in0aan- de 8 .November 1939* -dl

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 739