Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 135 Directeur (ieneen- tewerken 154 De Voorzitter 135 M.A.G.van Blerk, Bosstraat 94, Soedt 1 56 G.P.G.Smitte Soe st 137 Wethouder Gasille 138 139 Commandant Leger des Heils Amsterd, Gedeputeerde Sta ten van Utrecht. m. zendt rapport in verband met raedede^ lingen van A. Gleijsteenkoninginne- laan 79 alhier, volgens welke hij moeilijkheden en overlast ondervindt van de afwatering nabij de Koningin- nelaan. vestigt er de aandacht op dat aan den Raad prae-advies moet worden uitgebracht naar aanleiding van het schrijven van Gedeputeerde Staten dd 3 Januari 1939, 3e afd.no514338/82 inzake grenswijziging Amersfoort/ Soest en Hoogland. vraagt te mogen vernemen of er in principe bezwaren bestaan tegen de oprichting van een zomerhuisje op zijn terrein aan de Bosstraat. De Di recteur van Gemeentewerken brengt hieromtrent rapport uit bij schrijven dd. 25 Januari 19pnr-39/1* meldt zich aan voor de vacant komen de betrekking van adviseur der be plantingen. brengt ter kennis,dat Gedeputeerde Staten de raadsbesluiten van 22 De cember 1938, 1e afd.no.1092 en 1093 inzake ruiling van grond met Mej.P. Boon c.s. en afstand van grond door Ph.J.Deijs hebben goedgekeurd. verzoekt vergunning tot het houden eener collecte, ten behoeve der in 1939 te houden Zelfverloochenings- Aanvrage, in Maart a.s. De Inspecteur van Politie adviseert tot inwilliging van het verzoek. deelen mede in beginsel geen bezwaar te hebben tegen het raadsbesluit van 18 Januari 1939, 4e afd.no21/643 tot wijziging van de gemeentebegrootiln® voor 1938.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 73