BESLISSING Afdeeling A Aanrnerxmqen en No. n d den Bos- behoeve reeni- geves- kt van n Doorn u werd Inkom st j ar r lastin0 er en- treft - en 1^ gen vooï prijs toe' an den eslu.it ombe len bur- .velijke com- nnings- riting j nomen, o niet van 3rdt dat )00,« aan- hireden. jn wa Bo sdreven iat l^j ïzine- jtrouo- .ngaan- et perceel grond zal aan de politie^ .ondendresseer- 1/ vereeniging woïéen aangeboden tegen een bedrag van j per jaar, on e voor-.. :1e, at in e aar /ezi e beplanting geen wijziging; wordt gebracht. -je rekening zal den Raad ter voor! worden aangeboden. Van de nederlegging op de secre- i djr/£ tarie enz. zal openbare kennisgeving geschieden. d/G :loopige vaststellinjgV? ^rtJ (gging op de secre- [g,w At 1 op het verzoek wordt afwijzend beschikt aangezien de W» uitvoering niet is gegeven onder auspiciën van liet plaatselijk Comité 0. en 0. oJf. het College kan zich met de ontwerp-voordracht ver eenigen en zal den Raad worden aangeboden. iW-jnisgenomen Op het verzoek wordt gunstig beschikt.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 740