106; 106 1067 1068 .3oest te Soest entraal Verifica tie-bureau, Oen laag. estuur Vrijwillige randwee* Soester- berg irecteur Gemeente verken if cifinanciën verboekt a-u den Baad terugbetaling van een in 1926 in het wegenfonds ge stort bedrag van ƒ.158,= in verband met den bouw van een woning aan net Oude Graantje, zulks omdat naar zijn meening de weg, waaraan gebouwd ninmer zal worden verhard. is bericht dat vanwege dat bureau werd gecontroleerd de rekening van ontvaw sten eh uitgaven van de instelling voor haat schappelijk hulpbetoon over het dienstjaar 1_,gG. verzoekt bg een /-tal brandweerlie den, die in het bezit van een tele foon z jneen verklikker te noen aan- bren en, zulks in verband met de om standigheid dat op last van de mili taire autoriteiten de sirene niet in werking mag worden gesteld. rapporteert omtrent uitgeleende ge reedschappen aan de uchtdoel-Artil- lerie, welke gereedschappen niet te rug .era en ontvangen vestigt er de aan'lacnt op dat no geen uitvoering is 0e„even he t raadsbesluit van 26 Juli 19J9, (trac- tatie schoolkinderen ter gelegenheid der ^eboorte van li... :.K.Prinses Irene) tegen welk besluit blijkens brief van Gedeputeerde staten Gd. Aug.1925 geen bezwaar bestaat.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 741