L öcfi- pfr.Wl Afdeeiing en No. Aanmerkingen Aan den and zal worden voorgesteld net verzoek in handen te stellen van 3.en om prae-advies. De rekening zal den Baad ter vaststelling ..oraen aangeboden. ik». ib aanoren^en ...et College kan zien vereeni0en met het een viertal verklikuerg. Je kosten daarvan zullen ioor de gemeente worden vergoed, iet bestuur zal zelf rekening houdende met de belangen van net brandf- wezen te Soesterberg dienen te beoordeelen bg welke brandweerlieden de telefoon zal worden voorzien van I een verklikker. Aangezien de directeur van e me ent e we me n als hoofd van dienst aansprakelijk niervoor is zal door hem moe ten worden zorggedragen, dat deze gereedschappen we der in het magazijn terug nomen- dan wel dat de schade door de gemeente geleden door den Jon andant ordt vergoed V 31\ V Aan de besturen gemeente en aan van cie verschillende scholen in deze de hoofden van de openbare scholen zal worden medegedeeld, dat het indertijd niet rno^e- V Ai 1 .yk is ^eweest uitvoering te geven o de schooli-inderen een tractatie gelegenheid van de geboorte van II.;- .-et ligt thans in de bedoeling van aan het voornemen aan te bieden ter .h.Prinses Irene» net oliege om me kind ^estel Jt.i.icolaas of met ..erstmis, al naar het in. icht van v." schoolbesturen en de- voornoemde hoofden, van gemeen tewege aan de kinderen alsnog een tractatie aan te bieden. Daarvoor kan een bedrag van ƒ.0,15 'worden besteed. Voorts zal het op prijs worden indien vóór de uitreiking van de tractatie, door net onderwijzend personeel de kinderen de Oeboorte van Prinses Irene in herinnering wordt gebracht, fenslot-j- te zal er op worden gewezen, dat door het vorenstaande het College verwacht, dat thans geen verzoeken zul len worden 0edaan om toestemming voor net inzamelen van gelden voor het houden van een bt.hicolaasfeest of kerstfeest voor de schoolkinderen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 742