Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 1069 .V.Botterdamsche hypotheekbank voo Kederland te Bot terdam 1070 De Voorzitter. 1071 1e afdeeling. 17; ..etnouder van Openbare /erken. trekt de aan den Gemeente-Secretaris geleden verleende machtiging in, inzake over dracht van een strook grond, aan de hurg.Grothestraat zien demping van een rioolpat plaats gehad. De Directeur van Gemeen tewerken brs rapport dd. aange he ;eft ingt terzake advies uit b±i schrijven 2 October 1939, no.1011 van 7 hovember 1939 wordt mede0edeeld door de Botterdamsche Hypo theekbank, dat door den exploitant van het betreffende perceel voor ruim 60,= kosten is gemaakt om een en an der te herstellen. Verzocht wordt dit bedrag te vergoeden. ïtigt er de aandacht op, dat de raadsbesluit van 2 De le afd.no.11p2, inzake de semi-permanente wo ningen tegen 1 Januari 1940 afloopt. i ve 'duur van het cember 1937, verhuring van vestigt er de aandacht op, dat ont ruiming van de onbewoonbaar verklaar de perceelen Verl .koloniewe,_ c en 14 en Driftje 3 en 7 moet plaats webben vóór 1 December 1939. en dat blijkens net thans bevolkingsregister deze perceeler: Indien te ver- nog bewoond z.jn-. wachten is, dat ontruimin^ vóór 1 De cember niet heeft plaats gehad zal eventueel verlenging van den termijn van entruiming door den Baad runnen e scihio den. deelt mede met een vertegenwoordiger van de Maatschappij tot verkoop van ilaalsteen l.V. te Doorn een bespre king/ te nebben gehad omtrent de klinkei keSefff welke thans worden geleverd voor de verbetering van den Kampweg, aangezien gebleken is, dat versckill'h- iet van uie kwaliteit zijn, als het ingezonden monster, het den vertegenwoordiger is thans overeenge komen, dat voor rekening van:de B.V. de circa 40.G0C aangevoerde steenen te boesterberg zullen worden ^esortaeió en de kosten van een controleur bij het sorteeren, ten bedrage van .4,= u *5,= per dag eveneens voor rekeninj van de k.V". zullen.worden genomen* De ondeugdelijke km!zullen door deugde lijke worden vervangen. I

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 743