Volg num Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud mer 1073 DirNVProvïïtr Electr.My zendt prijsopgaaf betreffende uit breiding der straatverlichting. De Dir.v.Gem.werken brengt hieromtrent rapport uit bij schrijven dd.15 Nov. 1939 no.1081. 1074 Dir.Gem.werken bericht omtrent de aLectrische ver lichting in de o.l.school aan de Beetzlaan. 1075 Secr.Ghr.Besturen bond Soest verzoekt toestemming tot het houden van een collecte teneinde een St.Ni- colaasfeest te organiseeren voor de kinderen van de werklooze leden. De inzameling zal uitsluitend worden gehouden bij geestverwanten. De Insp v.politie heeft hiertegen geen be zwaren. 1076 Ged.Staten van Utrecht zenden antwoord op het schrijven van burg.en wethouders dd.27 Septem ber j.1., 4e afd.no.3128, betref fende vergoeding voor overwerk in buitengewone omstandigheden. 1077 Insp.Dir.Belas tingen te Baarn zendt opgaaf van het aantal vastge stelde en vernietigde aanslagen in de gem.fondsbelasting over het boe kingstijdvak 1938/1939. i

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 747