f mms aff. BESLISSING Afdeeling A Aanmerkingen en No. Besloten wordt aan de P.U.E.M.opdracht te geven tot ,het aanbrengen van de navolgende lichtpunten: - twee paallantaarns nabij de bocht in den P.v.d.Bree- merweg; één paallantaarn in den Olijkeweg; een overspanlantaarn op den hoek v/d Eircaweg met den Plasweg; één overspanlantaarn in den Poekenlaan; één overspanlantaarn in de Sparrenlaan; drie overspanlantaarns in het weggedeelte uitmakende het Verlengde van de Van Beuningenlaan en uitkomende op den Heideweg. Hiervan zal de lamp op de kruising met den Heideweg een nachtlamp moeten zijn; één overspanlantaarn in de Julianalaan, en wel in het midden van het gedeelte tusschen de splitsing Juliana^ laan-Wilhelminalaan en de zich in de Julianalaan reeds bevindende lamp. De juiste plaats van de aan te brengen lampen is in roode kleur aangegeven op de bij het rapport van deni Dir.v.Gem.werken gevoegde teekening. Voorts zal aan den Dir.v.Gem.werken worden opgedragen na te gaan de plaatsen waar naar zijn oordeel de straatverlichting uitbreiding zal behoeven. Het col lege had verwacht, dat zulks in zijn rapport was ver meld, en dat hij zich niet had beperkt tot die lichtpunten welke in den loop van het jaar waren aan gevraagd. Een spoedig rapport wordt tegemoet gezien, opdat eventueel de noodige kosten in de ontwerp- gemeentebegrooting 1940 zullen kunnen worden opge nomen. Een en ander zal ter kennis worden gebracht van den betreffenden Commandant en van de P.U.E.M. (U ïjbar. Adressant zal worden medegedeeld, dat voor het inza melen van gelden onder geestverwant en geen toestem ming noodig is. Evenwel zullen de betreffende lijsten door de politie vooraf moeten worden afgestempeld. Kenni sgenomen {HA- H^O Besloten wordt deze opgaaf te deponeeren.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 748