Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 1078 Dir.Gem.werken 1079 Directie Utr.Waterl My 1080 S.J.Schmidtte Baarn 1081 Dir.Gem.werken 1082 B.en W.van Amers foort 1083 P.van Woerden,lei ier Zondagsscholen uitg.v.d .Chr .Gereif Kerk te Soest 1084 Voorzitter doet teekening toekomen betreffende de ingebruikneming van het perceel D no. 803 door de militairen. Het gevorderde perceel is met groene kleur aangegeven, doch onbekend is welk gedeelte in ge bruik zal worden genomen. deelt mede, dat de bij schrijven dd.6 November j.1. gevraagde koopprijs van 1per M2 voor den grond, te hoog wordt gevonden. Besloten is van den koop van dit terrein af te zien. wenscht op het voorstel gedaan bij schrijven dd.2 November j.1. tot ver koop van een gedeelte groot 120 M2 van het perceel D no.2293 tegen een prijs van 2,50 per M2 niet in te gaan, doch biedt een som van 50,= in totaal bericht omtrent van het Rijk te vorde ren vergoeding wegens ingebruikneming van de openbare scholeh door de mili tairen. deelen mede, dat voor Adriana Geertrui- da Meyer, geb.5 Oct.1930, wonende Birki straat 84 toelating wordt gevraagd tot de o.l.school no.7 te Amersfoort. verzoekt toestemming tot het houden vat een vrije collecte teneinde een kerst feest te kunnen organiseeren voor de kinderen, die deze Zondagsscholen regel' matig bezoeken. De Insp.v.Politie heeft tegen deze inzameling geen bezwaren, mits deze uitsluitend plaats vindt bij geloofsgenooten. stelt voor den Raad de navolgende voori dracht aan te bieden voor de benoeming! van een onderwijzer aan de openbare school voor g.l.o.in de Kerkebuurt. _1_.IJ.Roose ,Kweekeling met akte aan de j Neutr.Schoolvereeniging te Bussum. 2.G.M.Roza,tijd.onderw.aan de o.l.school no.4 te Gorinchem. 3.Tj.ten Woldeonderwijzer te Groot Immers

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 749