V. npi raededee iginne- 3 hij ervindt aingin- t aan rden van het aten dd 45'Jö/82 ort/ er in gen de je op De Di- rengt chrijven t komen - er be teerde 22 De en 1093 Me j F nd door houden der in nings- viseert oek ESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen Aan den heer Gleijsteen zal worden medegedeeld, dat cJj het College van oordeel is dat het hier een civiele aangelegenheid betreft en van gemeentewege geen maatregelen zullen kunnen worden genomen tot ophef fing der moeilijkheden. [Besloten wordt het hiernevens gevoegde ontwerp prae- \J> J!y advies, waarbij het vroeger ingenomen standpunt on- f verzwakt 'gen worut gehandhaafd, aan den Raad uit te bren- Besloten wordt aan M.A.G.van Blerk mede te deelen, lA dat bij het College in principe geen bezwaren hierte- v gen aanwezig Zijn. I Besloten wordt dit schrijven in een dossier, waarin meerdere sollicitaties voor deze functie zijn bijeen- ^.//<?V gebracnt, op te leggen, ezi te gelegener tijd hierop te beslissen. Eet College heeft van de goedkeuring door Gedeputeer- \J? J. de Staten kennis genomen. De Wethouder van Openbare Werken verklaart zijn volle aandacht aan de door de v gemeente aangegane verplichtingen te zullen schenken. 'TÓp Vergunning hiervoor wordt verleend. bezwaar luit van 1/643, i begrootiflÉ ^Kennisgenomen. Aan den Raad zal hiervan mededeeling tijd- worden gedaan.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 74