'4 V BESLISSING Afdeeiing A Aanmerkingen en No. ffen.de de ïl D 110. jvorderde ingegeven, i in ge- ren dd.6 •ijs van ;e hoog in den in. i hij ot ver- 0 M2 van n prijs ;aan, in totaal e vorde- kneming e mili- Geertrui- nde Birki aagd tot rt. ouden vaij n kerst oor de Len regel- tie heeft varen, Lndt hij ade voori enoeming ibare lurt aan de j 3um. ,1.school •oot Kenni sgenomen Van de mededeeling wordt kennisgenomen. Besloten wordt deze zaak als afgedaan te beschouwen. x. Het College wil adressant ter wille zijn en besluit ov\ het perceel grond in koop aan te bieden tegen een be- drag van 1,25 per M2behoudens goedkeuring van den Raad en de Gedeputeerde Staten. 'oy Aan den Dir.v.Gem.werken wordt opgedragen aan den be- \^Ax. treffenden Commandant mede te deelen dat door dezen de kosten van de gebruikte kolen moeten worden vergoed. 4 Daarbij zal rekening dienen te worden gehouden met de inmiddels verhoogde kolenprijs. Voorts wordt besloten na te gaan welk bedrag als scha-f deloosstelling voor de ingebruikneming der scholen moet worden gedeclareerd. Besloten wordt op dit verzoek, zulks ter voorkoming G cv van gevaarlijke antecedenten, afwijzend te beschikken. i.' Adressant zal worden medegedeeld, dat tegen het houden van een vrije collecte bezwaar bestaat. Indien het voornemen bestaat een collecte te houden bij geloofs- genooten, dan bestaat daar tegen geen bezwaar, mits de collectelijsten vóóraf door de politie worden afge stempeld. Aldus wordt besloten. cl, C*-/

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 750