Volg- num- Afzender of voorsteller i Datum mer Korte inhoud 1085 Min.v.Binnenl, Zaken zendt beschikking toe van de Ministers van Binnenlandsche Zaken en Sociale Zaken en den Minister van Staat, Minis ter van Financiën, waarbij het aan de gemeente over 1938 voorloopig verleende voorschot groot 83.700,= wordt ver deeld in een renteloos voorschot gr./ 65.026,= en in een bel.bijdr.gr. 18.674,= 1086 Eerstaanwezend Ingenieur bericht naar aanleiding van het schrij ven van den Eerstaanwezend-Ingenieur dd.8 November 1939» no.2678 A betref fende ruiling van gronden nabij het Vliegkamp 1087 Dir.Gem.werken 1088 Dir.Gem.werken bericht omtrent tweeërlei mogelijkheid inzake het storten van een waarborgsom voor het aanleggen van de trottoirs voor weg no.104, door de N.V.Heide- bloesem. biedt ter behandeling aan eenige ver zoeken om bouwvergunning, vergezeld vaif de noodige teekeningen en adviezen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 751