ip-Jj. i V 3&W v 4/- BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen Van de beschikking wordt kennisgenomen. Op voorstel van Weth.Gasille wordt besloten de ver bindingsweg, loopende over de terreinen van den heer v.d.Krol te Maartensdijk in werkverschaffing te doen aanleggen. Hiermede maakt de gemeente gebruik van haar recht, toegekend bij notariëele akte van grond transport aan den heer Jhr.Mr.D.L.P.Rutgers van Ro zenburg in het jaar 1910. Voor het overige zal Wet houder Gasille zich nogmaals in verbinding stellen met den Ontvanger van de Registratie en den Eerstaan wezend Ingenieur, omtrent welk onderhoud t.z.t. aan het College rapport zal worden uitgebracht. Aan de M»V. Heidebloesem zal worden medegedeeld, dat de benoodigde tegels voor de trottoirs op de ge meente-werf moeten worden geleverd. Aldaar zullen zi dan tijdelijk worden opgeslagen. Tevens zal een be drag van 612,56 in de gemeentekas moeten worden ge stort voor het leggen van de tegels en het stellen van de banden alsmede voor het onderhoud, een en andere ter nadere verrekening. Gelet op het advies van Bouw en Woningtoezicht dd. 18 November 1939 nos.137» 135 en wordt be sloten de aanvragen nos.l/1640 en 2/544 in te wil ligen en de aanvrage no..te weigeren. cM. ■yih.Wty

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 752