Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 1089 In de vergadering komt de heer M. Hornsveld, teneinde mededeelingen te doen omtrent de gehouden besprekingen met de eigenaren van perceelen gronde aan den Noorderweg, inzake grondaf- stand voor verbreeding van dien weg. De heer Hornsveld deelt o.a. mede, dat de eigenaren wel bereid zijn daartoe mede te werken, doch dat zij aan den afstand de voorwaarde verbin den dat zij nimmer in de baatbelas ting zullen worden aangeslagen. Het college is van meening dat een zoo danige voorwaarde niet kan worden ingewilligd. Het eenige wat terzake mogelijk zou zijn, is dat de Raad zich vooraf uitspreekt of t.z.t. al of niet de Noorderweg in de Baatbe lasting zal worden opgenomen. 1090 Best.WoningstOns Belang",A'foort verzoekt verbetering van de straten, trottoirs en plantsoentjes in het woningcomplex te Soesterberg. De Dir.v.Gem.werken brengt hieromirmt rapport uit bij schrijven dd.16 Nov. j.1. no.1461 1091 H.v.KloosterSoes terb.str .52Soest vraagt toestemming om het voorterrein vóór het in aanbouw zijnde winkelhuis aan de Soesterbstraat niet te voor zien van een afscheiding. De Dir.v.Gem.werken stelt voor de gevraagde toestemming te verleenen onder mededeeling aan adressant, dat alle rechten worden voorbehouden, wanneer de terzake noodige wijziging van de Bebouwingsvoorschriften door hoogere instanties niet mocht worden goedgekeurd 1092 J.Kraayenhagen, Adv.d.beplantingen adviseert tot aanschaffing eener cenl- trale verwarming voor de kas en bak ken. 1093 C.v.d.Grift verzoekt zijn erfpachtsrecht op het perceel H no.5212 (Koninginnelaan) wegens de zeer bijzondere tijdsom standigheden te verlengen. 1094 DirGem.werken zendt een 16-tal declaraties in we gens door hem bij voorschot gedane uitgaven tot een totaalbedrag van 80,76.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 755