1 l/?o|7T ;r M. .ngen te jrekinge jn grond •ondaf- .en weg. mede ii jn dat zij i verbin belas- in Het n zoo- rden erzake Raad tal >aatbe- traten, het eronrtrart 16 Nov. rterreiii nkelhuip e voor- r de eenen ntdat den, jziging n door worden ner oen en bak- op het Laan) Isom- Ln we- edane van BESLISSING Afdeeiing en No. Aanmerkinger Nadat de heer Hornsveld de vergadering heeft verlaten wordt aan Weth.Hilhorst in overweging gegeven met den Dir .v.G-em.werken te overleggen de mogelijkheid om de Noorderweg op de thans bestaande breedte in een be hoorlijken toestand te brengen, mede in verband met de omstandigheid dat het college van oordeel is, dat het leggen van een rioleering moet worden bezien in het raam van een ontweip-rioleeringsplan. Het College besluit voorts deze laatste^elegenheid in nadere be schouwing te nemen. Adressant zal worden medegedeeld, dat met de betref- aJi- fende werkzaamheden reeds een aanvang is gemaakt. Besloten wordt te dezer zake geen beslissing te nemen i/ (J/j doch voorloopig de stukken te deponeeren, Adressant zal worden gevraagd een nauwkeurige opgave Af van kosten bij het College in te zenden. I 1 Aan den Eaad zal worden voorgesteld het adres in han-; \f A\- den te stellen van B.en W. om prae-advies. De declaraties, tot een totaal bedrag van 80,76, worden goedgekeurd. Tot terugbetaling wordt besloten.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 756