Volg num mer Afzender of voorsteller Datu m Korte inhoud 1095 Coöp.Ver."Centraal Beheer" G.A.te Amsterdam 1096 1097 Verificatiebureau, den Haag R.K.Bouwver."St Joseph"Soest 1098 DirGem .werken 1099 Dir.Gem.werken 1100 Dir.v.Gem.werken 1101 Weth.Gasille zendt een schrijven over oorlogsmole3t in de ongevallenverzekering, waarin wordt uiteengezet hoe vrijwillig een verrekening kan worden gesloten voor bepaalde gevallen waarin het oorlogs risico door de wet en volgens het re glement voor de aanvullende verzeke ring der risicovereenigingen niet meer gedekt wordt J zendt controle-rapport toe betreffende opneming kas en boeken van het Gasbe drijf over het 2e en 3e kwartaal 1939. doet eenige mededeelingen omtrent de huurachterstand bij haar vereeniging en verzoekt maatregelen te willen overwegen om deze huurachterstand te beperken. geeft, als antwoord op den brief van 31 October j.1., inlichtingen omtrent de door H.C.Dorlas bij den dienst van gemeentewerken te verrichten werkzaam heden. deelt mede, dat de kantonnier L.Berg zich bij den aanvang van den dienst op 15 November j.1. ziek gemeld heeft. deelt mede, dat de kosten voor het aan brengen van een stopcontact in de Commandopost v/d Luchtbescherming 18,= bedragen. Verzocht wordt mede te deelen of opdracht tot het aanbren gen kan worden gegeven. deelt mede een onderhoud te hebben ge had met den klokkenist, over het onder houd van het torenuurwerk. De klokke nist heeft hem medegedeeld, dat hij ter plaatse heeft geconstateerd, dat de draden van de veldtelefoon, welke door de militairen zijn aangelegd, zich om de wijzers van het uurwerk hebben ge wikkeld. Dientengevolge is het uurwerk stil gaan staan Bovendien is geconsts teerd

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 757