k. w V 'bïtj. 1/ J, gsmolest aarin Lg een n voor orlogs- tiet re- rzeke- iet meer reffende Gasbe- al 1939. ent de niging len and te ef van omtrent snst van rerkzaam- L.Berg lienst op ïeeft het aan- i de ning It mede aanbren ebben ge- tiet onder klokke- at hij ter dat de elke door zich om bben ge- t uurwerk geconsta teerd BESLISSING Atdeeling nmerKingen Het College neemt kennis van dit schrijven, alsmede van het terzake door den Dir.v.Gem.werken en den Technisch Ambtenaar van het Gasbedrijf uitgebrachte advies. Besloten wordt voorloopig op een en ander niet in te gaan. Kenni s genomen j'lOi.'yM Het door het bestuur dezer bouwvereeniging gegeven overzicht zal aan Maatsch.Hulpbetoon worden gezonden met verzoek om mede te deelen of de ondersteuning ook verhoogd zal kunnen worden, opdat de bewoners de verschuldigde huur zullen kunnen voldoen, en wel met dien verstande dat de huursom van het ondersteunings bedrag door den Gemeente-ontvanger wordt ingehouden. In verband met de vermindering der werkzaamheden wordt V' NAG aan den Dir .v.Gem.werken opgedragen de met den heer h 4\fnj H.C.Dorlas aangegane arbeidsovereenkomst per 1 Decem- aangegane ber 1939 op te zeggen. Aan L.Berg wordt ziekteverlof verleend voor den duur van twee weken of voor zooveel korter als zijn ziekte mocht duren. Mocht na afloop van die twee weken blijken, dat verlenging van ziekteverlof noodig is, dan zal zulks dienen te worden aangevraagd onder overlegging van een geneeskundige verklaring. yc Jj*3 0 Op het verzoek wordt gunstig beschikt. De gevraagde opdracht kan mitsdien worden gegeven. I/ Besloten wordt een en ander ter kennis te brengen van den Kantonnements Commandant en daarbij te verzoeken opdracht te geven om de draden terstond van de wijzers te doen verwijderen. Voorts zal worden verzocht een strenge order uit te vaardigen aan den torenwachters om van het uurwerk af te blijven. Gaarne zal eenig be-* richt hieromtrent worden tegemoet gezien. O-S

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 758