Volg- num- Afzender of voorsteller mer Datum Korte inhoud geconstateerd, dat de militairen welke zich op den toren bevinden, aan het uurwerk zitten te draaien, hetgeen het stilstaan daarvan mede veroorzaakt. 1102 Gemeentesecretaris 1103 Dir.Gem. werken brengt in herinnering dat aan den bu reel ambtenaar Gerritse is toegezegd, dat hij voor de werkzaamheden buiten kantoortijd verricht t/b van de admi nistratie der werkverschaffing, een extra belooning zou ontvangen. Geduren de het tijdvak van 1 Maart t/m 26 Augus tus 1939, zijnde 26 weken, heeft de heer Gerritse deze werkzaamheden op de Zaterdagmiddagen verricht, gedurende 1-g- uur per middag. Geadviseerd wordt hiervoor 1per uur te vergoeden. De kosten kunnen bestreden worden uit de post werkverschaffing 1939» biedt ter behandeling aan een verzoek om bouwvergunning, vergezeld van de noo dige teekeningen en adviezen. 3eslot eonfori den ee: Gelet 22 No 1/164

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 759