Volg- num- i Afzender of voorsteller i Datum mer Korte 140 141 142 K.de Haan en H.M. Heulen, Soest. Hederl.Publici- teits-Bureau s-Gravenhage J.Happé, Molen- str.0S91 14j5 144 145 Hoofden van Open bare scholen. S.van de Huilen, te Soest. Wethouder Gasille cioen rnededeelingen ten aanzien van het plaatsen van door Maatschappelijk Hulpbetoon gesteunden bij productief werk en het aannemen van steeds de zelfde arbeiders door gemeentewer ken, benevens het plaatsen van vak arbeiders tot plaatsing van vergunning daarop en v/el vóór het vraagt vergunning een rijwielrek met reclames te voeren. Gemeentehuis Be Birecteur van Gemeentewerken ad viseert van deze aanbieding geen ge bruik te maken. verzoekt vergunning om het door hem te bouwen dubbele woonhuis, te mogen plaatsen volgens door hem overgeleg de situatieteekening. Be Birecteur van Gemeentewerken ad viseert op dit verzoek afwijzend te beschikken zenden het in art.1b der verorde ning op het Lager onderwijs bedoelde verslag hunner school over 19p8 in. verzoekt te mogen vernemen de voor waarden, waaraan zijn tooneelzaal in het perceel Bosstraat 30 moet vol doen om bij voorkomende gelegenheden vergunning te ontvangen voor het ge ven van voorstellingen enz. daarin. Be Commandant der Vrijwillige Brand weer te Soest brengt omtrent dit ver zoek rapport uit bi^ schrijven dd. 25 Januari j1nr.1/B 295» rapporteert, dat hij in bijzijn van wet houder de Bruijn en den Inspecteur van Bouw- en Woningtoezicht een onder- zoek in loco heeft ingesteld ontrent i de^mogelijkheid om in de buitenplaats "Gcrenhof" aan de Burg.Grothestraat (thans eigendom van de familie Cramei van de Bogaardt), welk perceel wordt ingericht tot hotel-pension voor ver lofgangers uit Indië, eenige pavil joens te bouwen, teneinde deze als woonruimte voor families te bestem men. Be Wethouder meent, dat in be ginsel tegen het bouwen van vier va- Beslot port m men er Aan ad Beslot fam rïeelen nader het ve: yier p; ien stf fieeas l 'Oorwa/ schquw.c Pa vilj to bew inhou

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 75