Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud ■ethouder nilhorst loofdopzichter Wed e i den: gat schappij Woningstichting "üns 3elang" te Amersfoort J.de Doos, e.a. directeur van Ge meentewerken. directeur van Ge- eentewerken. we Voorzitter. adviseert den Baad ter vaststelling aan te bieden een ontwerp-besluit inzake afstand van grond aan de 3u.i: Grothestraatdoor uevrouw B.van Doesburg gebCAlblas.. deelt mede, dat de he t prijzen van vervoer van zand, leem en grint ten behoeve van het werkverschaffingsojh- ject ,.egen en bermen 1939 eenigszir z.un verhoogd. zendt in antwoord op liet schrijven van ,ur. emeester en 'ethouders dd. 1 november j.1. een opgave van uit gegeven bedragen terzake de verbete' ring harer woningen te üoesterberg', waarvoor een voorschot is verleend van maximum j .4.000, verzoeken verbetering van de ^.orte ..iiduelwijkstraat He Directeur van Gemeentewerken brengt terzake advies uit bi., rappori ad. 18 -.ovember 1.9^9, no.14G7« bericht omtrent net verzoek van a. Timmerman om zand te mogen graven. Het motief tot weigering van de vei' tuursci.oon blijft bestaan. doet naar aanleiding van de desbe treffende kennisgeving ad. 7 nov. 1939 een teekening toekomen, waarop met groene kleur de door de militai ren Oevorderde perceelen D.2656 en sectie G.4^14 zijn aangegeven. Wade- re aanduiding van de plaats waar mi litaire werken zijn uitgevoerd, ont breekt deelt mede, dat de neer J.London, lid der Schoonheidscommissie op 1 nuari 194,0, als zooaani<_ periodiek aftreedt Inmiddels is van de D.ïfïA. en de W.l.V.A. een aanbeveling ingekomen van architecten die voor een benoe ming in aanmerking zouden gunnen nO men JOr3 - t

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 763