Volg- num- j Afzender of voorsteller mer 1110 1111 1112 111 111 1115 directeur van Ge- een tewerken .e'1' .-teers. a ue Voorzitter. Datum ..et houder Gemeen tewerken. /ooxzitter van de anto ne ents-Cor- iissie Soesterber^ n 0ntspannino. directeur van Ge- eentewerken Korte inhoud bericht omtrent de ingebruikneming van eeoi 0emeenteplantsoen en dpn-ge meentetoren door de militairen. vraac t goed te vinden, dat zij haar intrek neemt bij devr .Jo.van dijk, Amersfoortschestraat 10, te ..oester- berg, zulks met in0anfc van 1 Decem ber 1539* ve stigt turn van er de aandacht ingang van net op, &.ctn dat den ue da- on- (lerv/gzer b.K.van 't lof verleend eer vol ontslag nog door üuïgenrx e-st er en Gethouders moet v.or en bepaald. Goor0esteld wordt dezen datum over- enkomstig het verzoek te bepalen op 1 Januari a.s. ste lt meente vervol telken wordt de uit daarbij men ve s t r aa t in ue bedra voor aan den Directeur van Ge- werken op te dragen er in den ge zorg voor te dragen, dat jare vóór 1 hei een rapport ingezonaen met betrekking tot breiding der straatverlichting, rekening houdende met ingeko- rzoeken om verbetering der verlichting en met het daarvoor gem 0e nt e b g r 0 01 ing uit ge t rokkeu vraa t vrijstelling va- vermakelijk- op 25 l.ove.mber 1 j}9 te houden caba ret-avond. zendt opgave van verricht overwerk door gemeentewerklieden ten behoeve van defensie en adviseert deze uren in geld te vergoeden. uenni He t v de Di een b nen v Be s0 gen v datum Aldus -uen Di in ont voor u van de kenen

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 765