f. w V uK rl BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen kennisgenomen Jet verzoek ,/ordt ingewilligd onder voorv/z rcle dat de diaconie der CiirGerefor.jeerde Gemeente te ..eist een bijdrage aan de T.B.C.Vereeniging blijft verlee- 10,= per maand. nen van iesioten wordt den neer J.R.van 't lof dank te oren gen voor de waarneming d r betrekking en voorts den datum van ontslag te bepalen op 1 Januari 1940. V} uAi- ildus wordt besloten. De gevraagde vrijstelling wordt verleend. Den Directeur op te dragen een volledige declaratie in ontwerp in te zenden, waarin zoowel de vergoedin voor net gebruik van de vrachtauto's als de loonen van de werklieden zijn opgenomen. De loonen te bere genen volgens het werkliedenreglement cu k' i afif

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 766